Deze dertien projecten halen Europees geld naar Zeeland

Foto: Pb

In het Europese Interreg 2 Zeeën programma zijn dertien projecten goedgekeurd. Bij acht daarvan zijn Zeeuwse organisaties betrokken als partner. In totaal halen deze Zeeuwse organisaties in deze openstelling bijna 6,2 miljoen euro naar Zeeland, meldt de provincie.

De betrokken partijen investeren zelf ook ruim 4,3 miljoen in de projecten. De totale investering in Zeeland komt daarmee op 10,5 miljoen Euro. De meeste projecten hebben een looptijd van zo’n 3,5 jaar.

2 Zeeën
Het Interreg 2 Zeeën Programma bevordert samenwerking tussen de kustregio’s van Nederland, België, Noord-Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Gezien de Brexit blijft de toekomst van het Programma en de samenwerking met het VK binnen de structuurfondsen voor de volgende programmaperiode onzeker. De projecten die zijn goedgekeurd hebben garantie tot het eind van de programma periode (sept 2022).

Zeeuwse organisaties die in deze call subsidie ontvangen zijn een mix van overheden, onderwijs, en bedrijven. Hieronder staat een overzicht van de projecten met Zeeuwse participanten die subsidie hebben ontvangen:

I KNOW HOW: ZB Planbureau en HZ University of Applied Sciences
Het doel van dit project is de inzetbaarheid van mensen met kanker te verbeteren door de co-creatie en implementatie van nieuwe innovatieve en duurzame diensten voor werkgevers, werknemers en (para)medische professionals die het mogelijk maken voor mensen met kanker om aan het werk te blijven.

SHIFFT: gemeente Middelburg
Ondersteunt de transitie naar een koolstofarme economie door de marktintroductie van duurzame verwarmingsoplossingen in het 2-Zeeëngebied te versnellen. Dit project implementeert meerdere duurzame verwarmingsoplossingen, waaronder ‘all electric oplossingen’ zoals infrarood panelen, elektrische warmtepompen en elektrische boilers binnen bestaande bouw in steden. Voor Zeeland gebeurt dat in de gemeente Middelburg.

ISHY: NV Economische Impuls Zeeland en Yerseke Engine Services
Doel is het ontwikkelen, testen en valideren van technische instrumenten en sociaal-economische modellen (business cases) voor de implementatie van hybride en waterstof-brandstofcel technologieën in schepen en havens. Daarnaast is het doel de ontwikkeling en demonstratie van de haalbaarheid van deze technologieën in diverse soorten nieuwe vaartuigen, in verschillende typen bestaande vaartuigen en in nieuwe bunkerfaciliteiten in havens om zo de acceptatie van deze laag of nul koolstof-technologieën te vergroten.

Co-Adapt: gemeente Vlissingen
Co-Adapt ontwikkelt, test en implementeert een aanpak voor co-creatie van op de natuur gebaseerde oplossingen ter verbetering van klimaatadaptief waterbeheer in het 2-Zeeëngebied. Het ontwikkelt een opener en transparanter adaptief waterbeheer door co-creatie in te bedden in beleidskaders, in het bijzonder die van ruimtelijke planning en waterbeheer. Dit zal tot stakeholder-initiatieven leiden om de klimaatbestendigheid te verbeteren. Het resultaat van Co-Adapt is een regio met een hogere capaciteit voor klimaatadaptatie en veerkrachtiger voor overstromingen en verdroging.

SARCC: gemeente Vlissingen en HZ University of Applied Sciences
Doel is het ondersteunen van een duurzame groei van stedelijke kustgebieden. Dit wordt bewerkstelligd door op de natuur gebaseerde oplossingen in te zetten om het natuurlijke aanpassingsvermogen van het kustsysteem zo te ontwikkelen dat het veerkrachtiger wordt bij veranderingen in de zeespiegel. Door proefacties in partnerlanden te implementeren en ervaringen en beste praktijken uit te wisselen, kunnen we gezamenlijke methodes en technische oplossingen ontwikkelen, die vervolgens op grote schaal kunnen worden gepromoot, gedemonstreerd en gerepliceerd in het gehele 2-Zeeëngebied.

FRESH4Cs: HZ University of Applied Sciences, Dow Benelux, Van Wallenburg
Doel is een jaarrond, duurzame zoetwatervoorziening voor de verschillende watergebruikers in laaggelegen kustgebieden. De voorziening is een alternatief voor het gebruik van de over-geëxploiteerde diepe watervoerende lagen of langeafstandswatertransport via pijpleidingen. De alternatieve waterbronnen richten zich op het opslaan en gebruiken van overtollig zoet water dat nu wordt afgevoerd naar de zee, tijdens periodes van overvloed aan water. Door innovatieve demonstratie locaties te starten, is de verwachting dat het waterbeheer in de kustvlakten van de 2-Zeeën-regio steeds vaker de technologieën zal gebruiken, waardoor de druk op niet-duurzame waterbronnen op de lange termijn zal afnemen.

CBCI: Provincie Zeeland, Emergis en HZ University of Applied Sciences
CBCI is circulaire economie in de bouwsector. Doel is een circulaire biobased aanpak voor de bouwsector. Daarbij moeten zaken ontwikkeld worden die met elkaar verbonden zijn, zoals afvalpreventie, verlenging levensduur van de materialen, producten & systemen, het ontwerp voor demontage & aanpassing en innovatieve bedrijfsmodellen.

Orpheus: University College Roosevelt
ORPHEUS zal participatieve netwerken opzetten waarin centrale en lokale autoriteiten, samen met particuliere en maatschappelijke instellingen, geïntegreerde methoden en diensten voor online en offline preventie van politiek geweld kunnen ontwikkelen.

Kijk voor meer informatie over Interreg 2Zeeën en de projecten die subsidie hebben ontvangen op https://www.interreg2seas.eu/nl/listing-approved-project?search=&axis=All&p_axis=All&states=455